Božja milost oporavlja: 9 dobrobiti u životu svakog čoveka!

355

Volite život i sve u životu, samo tako se možete zBožja milost oporavlja: 9 dobrobiti u životu svakog čoveka! Zahvaliti Bogu na velikom daru koji nam je dat.

Božija milost donosi 9 dobrobiti u životu svakog hrišćanina:

1. Spašeni smo Božijom milošću
Jedini put u Carstvo Nebesko je kroz vrata Božije milosti. Vi ga ne možete zaraditi. Vi ga ne možete ničim kupiti. ”Jer ste blagodaću spašeni kroz veru (u Isusa Hrista) i to nije od vas, dar je Božiji. Ne od dela, da se ne bi ko hvalisao.” (poslanica Efescima 2, 8 -9)

2. Oprošteno nam je Božijom milošću
Iako to ničim nismo zaslužili, Bog briše našu grešnu prošlost svojom milošću, čim poverujemo u Hrista kao Boga i Spasitelja. ”Ja, ja sam brišem tvoje prestupe sebe radi i greha tvojih ne pominjem.” (knjiga proroka Isaije 43, 25)

3. Bog nas osnažuje za razna bogougodna dela svojom milošću

Bog od nas nikada ne traži da učinimo nešto, a da nam nije dao sposobnost i silu da to i izvršimo. To je Božija milost i blagoslov.

4. Mi se lečimo Božijom milošću
Bog leči naša povređena srca i leči sve rane naše duše, mada to ničim ne zaslužujemo. ”Isceljuje one koji su skrušena srca i leči tuge njihove.” (Psalam 147, 3)

5. Mi smo oslobođeni Božijom milošću
Naš odnos sa Hristom se ne sastoji od gomile obaveza koje moramo završiti da bismo bili spašeni. Umesto toga, mi više odmaramo u svemu što je Gospod već učinio za naše spasenje. Hrišćanski život je prvenstveno odmor i rasterećenost u Hristu, čak i kad je ispunjen mnogobrojnim obavezama. Evo šta je Isus rekao u Jevanđelju po Mateju 11, 28 – 30; ”Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe i naučite se od mene; jer sam ja krotak i smiren srcem i naći ćete pokoj dušama svojim.”

6. Talenti su nam dati Božijom milošću
Bog je svakom od nas dao sposobnost da čini dobro i naša je dužnost da upotrebimo sposobnost koju nam je dao. ”Imamo pak različite darove po blagodati koja nam je data.” (poslanica Rimljanima 12, 6)

7. Upotrebljeni smo Božijom milošću
Bog nas upotrebljava da bi ispunio svoje planove u ovom svetu, ne zato što smo mi posebno sposobni, već nas On osposobljava i na dobro upotrebljava preko svoje milosti.

8. Transformisani smo Njegovom milošću
Bog nas svojom milošću čini novom tvari, preobražavajući naš um.

9. Duhovno zrelimo Božijom milošću
Božiji rad na nama, u kom nas preobražava u lik Hristov, da bismo bili hristoliki, takođe se ne dešava zato što smo to nečim zaslužili, već zahvaljujući Božijoj milosti. Božija milost je realna i delotvorna u našim životima. Vi možete posmatrati prethodno navedene dobrobiti Božije milosti i sa pravom se zapitati; ”Kako ja uopšte dobijam Božiju milost?” Odgovor je tako jednostavan, da ga lako možete prevideti i ne shvatiti – jednostavno iskrenom verom u Gospoda Hrista kao Boga i Spasitelja.

Lajkujte, podelite ili pošaljite tekst Vašim prijateljima!

loading...